Algemene Voorwaarden:

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Joya Toys (Eenmanszaak)
Handelend onder de naam/namen:
– Joya Toys Eenmanszaak

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

E-mailadres: info@joyatoys.nl

Heeft u vragen? Zie onze Contact pagina en u krijgt antwoord binnen 24 uur!

Het aanbod

Al de producten zijn gekeurd op kwaliteit en bevatten het CE keurmerk. De producten worden op een hygiënische manier geproduceerd en verpakt. Blijkt dat uw product defect of beschadigd wordt geleverd dient u binnen 48 uur contact op te nemen met de klantenservice.

De overeenkomst (Algemene voorwaarden)

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Betaalopdrachten

De eigendom van de geleverde producten gaat op u over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan u. Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Het saldo van uw rekening-(overzicht) wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van uw opdracht(en) tot betaling aan Wehkamp ontstane kosten. U betaalt in een keer en ontvangt bij of na de levering een factuur. Facturen worden in beginsel digitaal ter beschikking gesteld. Het totaalbedrag, verminderd met eventuele retouren, moet u voor de vermelde uiterste datum betalen.

FAQ Joyatoys sexspeeltjes